Algemeen

 
  >> algemeen / historie    
                        

Laatste nieuws:

 

Stichting Dorpshuis Haler werd opgericht in 1958. Door de toenmalige bewoners werden gelden bijeengebracht om een gemeenschapshuis op te zetten. Hieronder treft u de speech aan die voorzitter Jac Verbeek tijdens het 50-jarig bestaansfeest in september 2008 heeft voorgelezen en waarin de historie en het ontstaan van de Stichting wordt verteld. De speech is aangevuld met een aantal zaken van later datum.

Goedemiddag dames en heren op deze middag van het 50-jarig bestaan van zaal “Ons Dorpshuis”. Een speciaal woord van welkom aan de wethouder Jeurgens (en wethouder Walraven) van de gemeente Leudal die hier vanmiddag ook aanwezig zijn.

Graag wil ik u meenemen in de chronologische historie van Ons Dorpshuis.

We schrijven het jaar 1957. Eerdere plannen om in Haler een school te bouwen waren gestrand. Maar met de bouw van een zaal zou er meer kans komen ook een school in Haler te realiseren. Het idee was namelijk om de school eerst in de zaal te vestigen en daarna verder te kijken.

In 1958 werd op 13 januari door Jac Wolters senior en rector Weys een vergadering belegd. Dit bleek de oprichtingsvergadering te worden voor de zaal. Er moesten spijkers met koppen geslagen worden. Staande deze vergadering werd direct een commissie van wijze mannen benoemd in de personen van  Jac Wolters, Louis Schroyen en Frans Steyvers. Deze commissie kreeg de opdracht plannen uit te werken voor de realisatie van de zaal. Maar liefst 31 personen melden zich aan om zorg te dragen voor financiële bijdragen. Aflossing van de financiering zou door obligaties gebeuren. Bij notaris Wennekers in Thorn werd om inlichtingen gevraagd en tevens werd hier de stichtingsakte opgesteld.

Op 20 januari werd door de vergadering besloten twee woonbarakken aan te kopen. De commissie had een bezoek gebracht aan de N.O.-polder met als adviseur aannemer Teun Velter. Hier had men de woonbarakken gebruikt voor huisvesting van de arbeiders die betrokken waren bij de ontginning van de polder. De aankoop van deze 2 barakken vergde een investering van fl. 10.000,- . Tevens besloot de vergadering dat een ploeg uit Haler de barakken zelf ging afbreken in de polder.

Op 27 januari waren de 2 barakken definitief aangekocht. Notariële zaken omtrent obligaties en oprichting van de stichting waren reeds in werking gezet. De vergadering besloot tevens een café te vestigen in de zaal. Met de kerk werd een overeenkomst gesloten betreffende de grond waarop de zaal zou worden gebouwd. De heer Moonen van Bouw- en Woningtoezicht had reeds de metingen verricht en de bouw uit gepaald. Er werd geopperd te streven naar een kermisviering in de zaal.

Op 13 februari 1958 togen 13 personen onder begeleiding van twee deskundigen, Teun Velter en Jan Heikers, met 2 busjes naar de NO-polder. Het vervoer van de 2 barakken naar Haler was slim geregeld: vrachtwagens die vanuit de polder naar Limburg reden voor het ophalen van dakpannen en stenen zouden de 2 barakken in Haler lossen. De thuisblijvers werkten aan de bouwplaats en zorgden ervoor dat het aangevoerde materiaal snel kon worden gelost.

In de periode maart, april en mei wordt hard doorgewerkt zodat de zaal gereed zou zijn voor de kermis, al was het dan maar voor beperkt gebruik. De totale kosten waren inmiddels opgelopen tot fl. 20.000,- Maar het was nog niet af, het gebouw had alle kleuren van de regenboog. Het moest dus nog geschilderd worden. Aan vrijwilligers geen gebrek, maar wel aan tijd. Om het allemaal af te krijgen moest er op Hemelvaartsdag en op zondag geschilderd worden en dat was natuurlijk een probleem in het gelovige Haler. Omdat men niet zo goed overweg kon met de pastoor van Hunsel besloot men rechtstreeks bij de bisschop om toestemming te vragen. Als hij het goed vond kon de pastoor geen “nee” zeggen. Zo kwam de zaal grotendeels klaar en kon op kermiszondag in mei 1958 voor het eerst in de zaal worden gedanst.

Op 26 juli 1958 werd de zaal officieel ingezegend en in gebruik genomen.

Na de opening werden er jaarlijks activiteiten georganiseerd ter aflossing van het inmiddels officieel geopende en naam gedoopte “Ons Dorpshuis”. Om te kunnen dansen werd de dansvloer van de zaal in Ell gehuurd. In 1960 wordt een nieuwe vloer aangekocht, zodat de vloer uit Ell niet meer nodig was. Ook worden er in die tijd 2 kamers ingericht voor gebruik door het Groene Kruis. Alle op dat moment bestaande verenigingen maken gebruik van de zaal.

In 1966 krijgt de zaal een nieuwe financiële impuls door 29 nieuwe leden. De eerste exploitant, dhr. W. Schroyen die er vanaf 1958 als exploitant in zat, geeft het stokje door aan de gebr. Wolters. Deze zullen de zaal beheren tot 1970. Vanaf 1970 valt het zaalbeheer onder de Lentekrans met als vergunninghouder eerst Harry Brouns en later Jac Wolters.

In 1977 werd het hout vervangen door steen en werd de zaal vergroot, zodat de handboogvereniging de gelegenheid had haar automatische binnenbaan te realiseren. Deze verbouwing werd voltooid door vrijwilligers aangevuld met enkele vaklieden.

In 1997 neemt Leo Bremmers het stokje over van de Lentekrans als exploitant van de zaal. Leo en Truus blijven dit doen tot 2002. In dat jaar wordt Wim en Agnes Baetsen de exploitanten van Ons Dorpshuis.

In 2003 werd een nieuwe entree met nieuwe toiletten gerealiseerd. De keuken en het plafond werden aangepast en er kwam een nieuwe technische ruimte. Ook deze aanpassingen werden met behulp van vele vrijwilligers gerealiseerd met hulp van enkele vaklieden. Een bijdrage van de gemeente was noodzakelijk om deze aanpassingen te kunnen verwezenlijken. Helaas is de gedane aanpassing van de luchtverversingsunit door de wetgeving al weer achterhaald en hiermee een achteraf bezien onnodige grote uitgave voor zowel de stichting als de gemeente.

In 2005 neemt Winy Hendrikx het stokje over van Wim Baetsen en zij is ook nu nog de exploitant van Ons Dorpshuis.

In 2008 deed de Stichting een aanvraag naar het Oranjefonds in het kader van het "Topidee" dat door het Oranjefonds was uitgeschreven. De verenigingen die gebruik maken van "Ons Dorpshuis" werden door de Stichting uitgenodigd en er werd uiteindelijk een Topidee samengesteld door en met de aanwezige verenigingsvertegenwoordigers. Dit idee werd vervolgens door de Stichting verder uitgeschreven en ingediend. Tot onze vreugde kregen wij van het Oranjefonds een financiële bijdrage van € 35.000,- om de multifunctionaliteit van "Ons Dorpshuis" te vergroten. Dit project is inmiddels uitgevoerd en vanaf november 2009 kan de zaal nu in twee extra compartimenten ingedeeld worden. Deze ruimtes zijn voorzien van 58 dB geluidsarme schuifwanden waardoor het gebruik van beide ruimtes door 2 groepen geen overlast oplevert voor beiden.

Daarnaast werd eind 2008 ingeschreven met een idee bij het Rabobank Dichterbijfonds. Gezien de geregelde vraag naar presentatiemogelijkheden van hurende verenigingen voor bijvoorbeeld gastsprekers, werd besloten een aanvraag in te dienen voor een laptop, een beamer en een mobiel scherm. In januari 2009 kreeg het Stichtingsbestuur bericht dat onze aanvraag voldeed aan de door de Rabobank gestelde criteria. Het was echter afwachten of de Ledenraad van de Rabobank ons ook zou belonen met een geldbedrag; er waren maar liefst 107 inzendingen, waarvan er 81 voldeden aan de door de Rabobank gestelde criteria. Uiteindelijk ontvingen wij op 28 mei 2009 officieel de cheque van € 2.000,- uit handen van de directie van de Rabobank Weerterlanden en Cranendonck. Samen met nog 14 andere aanvragende verenigingen / stichtingen waren wij, na stemming in de Ledenraad, uitgekozen om een geldbedrag te ontvangen.
Het ontvangen geld hadden wij reeds omgezet in de aanschaf van een laptop, beamer en scherm. Deze faciliteiten staan ter beschikking aan alle verenigingen die vast gebruik maken van "Ons Dorpshuis".

Zoals uit dit verhaal mag blijken, draait de zaal op vrijwilligers. Mensen die hun vrije tijd en kennis en kunde ter beschikking stellen van de gemeenschap om Ons Dorpshuis voor Haler te behouden. Ook de activiteiten die er jaarlijks ondernomen worden om de exploitatie van de zaal rendabel te houden, denk aan kermisactiviteiten en vlooienmarkt, worden door vrijwilligers uitgevoerd. De vlooienmarkt is voor de stichting een onmisbare bron van inkomsten om aan de steeds groter wordende financiële verplichtingen het hoofd te kunnen blijven bieden. Om al deze vrijwilligers te bedanken voor hun tomeloze inzet hebben we jaarlijks een bedankavond georganiseerd. Om dit jaar de grote rol van de vrijwilligers extra te benadrukken hebben we deze bedankavond gekoppeld aan deze festiviteiten van vandaag en hebben we vanmiddag een “bedankmiddag”, waarmee wij nog eens de belangrijke rol van de vrijwilligers binnen onze organisatie willen benadrukken. Vrijwilligers, bedankt !! Als bestuur zijn wij natuurlijk ontzettend blij met zoveel vrijwilligers die bereid zijn hun inspanningen te verrichten voor het in stand houden van onze zaal. En dat in een dorp met slechts 500 inwoners…

Vanaf deze plek wil ik ook mijn mede-bestuursleden bedanken voor hun inzet die zij verrichten voor het behoud van Ons Dorpshuis. Als bestuur willen wij ons ervoor blijven inspannen om dit ook de komende 50 jaar uit te dragen aan alle Halerse inwoners. Vandaar ook ons motto op de door u ontvangen jubileumpen: Door samenwerking sterk !!

Het bestuur heeft een commissie benoemd die aan de slag is gegaan met de organisatie van het feestprogramma van vandaag. Ik wil de leden van deze commissie bijzonder danken voor het vele werk dat men erin gestoken heeft om deze middag op deze manier vorm te geven. U kunt zo dadelijk in de zaal een tentoonstelling bekijken over de historie van de zaal. Tevens zullen er presentaties zijn van verenigingen die gebruik maken van Ons Dorpshuis.

Tot slot wil ik ook nog even stilstaan bij de huidige exploitant Winy. Voor de prettige samenwerking die wij met Winy mogen beleven wil ik haar hartelijk bedanken.

     
       
         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           

© Stichting Dorpshuis Haler, 2009-2014   |   Rabobank: 1244 79 405    |   K.v.K.: 410 66 492